Photo Properties

Tee Lek Ying (Shanghai, Statesman), Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Haitao Hu (Guangzhou, China V), Ja Young (SBU), Yong Gu (Shanghai, China V), Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V), Jie Huang (Shanghai, China V), Ruiqin Miao (Shanghai, SBU PhD), Yongchun Zhang (Shanghai, China II)
SB China Alumni Shanghai 2010 IM1166
Tee Lek Ying (Shanghai, Statesman), Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Haitao Hu (Guangzhou, China V), Ja Young (SBU), Yong Gu (Shanghai, China V), Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V), Jie Huang (Shanghai, China V), Ruiqin Miao (Shanghai, SBU PhD), Yongchun Zhang (Shanghai, China II) SB China Alumni Shanghai 2010 IM1166