Photo Properties

Zhao's wife, Rifeng Zhao (Nanjing, China V), Lu's son Hao Tian, Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Ja Young (SBU), Mingyang Wang (Hangzhou, China V), Rengang Lu (Nanjing, China V), Lu's wife Shu Yan Wang.
SB China V Alumni Nanjing 2010 IM1131
Zhao's wife, Rifeng Zhao (Nanjing, China V), Lu's son Hao Tian, Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Ja Young (SBU), Mingyang Wang (Hangzhou, China V), Rengang Lu (Nanjing, China V), Lu's wife Shu Yan Wang. SB China V Alumni Nanjing 2010 IM1131