SB All-China Alumni Reunions - Oct 2010 - Mar 2011 
transpixel
transpixel Zhiwen Wang (Beijing, China V), Haiyan Guo (Beijing, China V), Ja Young (SBU), Jingyan Zhang (Beijing, China V), Xinhua Liu (Beijing, China V)
SB China V Alumni Beijing 2010 IM0798 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Fuping Kou (Beijing/Linyi, China V), Jack Chuanjie Song (Jinan, China V), Ja Young (SBU), Shanshan Wang (Beijing, China V), Song's wife Ellen Yan Wang, Kou's wife Zheng Chun
SB China V Alumni Jinan 2010 IM0983 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Zhao's wife, Rifeng Zhao (Nanjing, China V), Lu's son Hao Tian, Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Ja Young (SBU), Mingyang Wang (Hangzhou, China V), Rengang Lu (Nanjing, China V), Lu's wife Shu Yan Wang.
SB China V Alumni Nanjing 2010 IM1131 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Tee Lek Ying (Shanghai, Statesman), Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Haitao Hu (Guangzhou, China V), Ja Young (SBU), Yong Gu (Shanghai, China V), Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V), Jie Huang (Shanghai, China V), Ruiqin Miao (Shanghai, SBU PhD), Yongchun Zhang (Shanghai, China II)
SB China Alumni Shanghai 2010 IM1166 transpixel
transpixel
Zhiwen Wang (Beijing, China V), Haiyan Guo (Beijing, China V), Ja Young (SBU), Jingyan Zhang (Beijing, China V), Xinhua Liu (Beijing, China V)
SB China V Alumni Beijing 2010 IM0798
Fuping Kou (Beijing/Linyi, China V), Jack Chuanjie Song (Jinan, China V), Ja Young (SBU), Shanshan Wang (Beijing, China V), Song's wife Ellen Yan Wang, Kou's wife Zheng Chun
SB China V Alumni Jinan 2010 IM0983
Zhao's wife, Rifeng Zhao (Nanjing, China V), Lu's son Hao Tian, Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Ja Young (SBU), Mingyang Wang (Hangzhou, China V), Rengang Lu (Nanjing, China V), Lu's wife Shu Yan Wang.
SB China V Alumni Nanjing 2010 IM1131
Tee Lek Ying (Shanghai, Statesman), Yu-wan Wang (Dean, SBU Int'l Admissions), Haitao Hu (Guangzhou, China V), Ja Young (SBU), Yong Gu (Shanghai, China V), Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V), Jie Huang (Shanghai, China V), Ruiqin Miao (Shanghai, SBU PhD), Yongchun Zhang (Shanghai, China II)
SB China Alumni Shanghai 2010 IM1166
transpixel
transpixel Sysea Ciru Liu
(Qingdao, China V)
SB China V Alumni 2010 IM0990 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Renxiang Zheng (Shanghai, China IV) and Sunny Xin (Shanghai, China IV) SB China IV Alumni Shanghai 2010 IM1314 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Zhiwen Wang (Beijing, China V), his daughter Yunfan graduates from SBU May 2010
SB China V Alumni IM0773 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Jack Chuanjie Song (Jinan, China V) with his Beijing Olympic Torchbearer's Torch
SB China V Alumni 2010 IM0953 transpixel
transpixel
Sysea Ciru Liu
(Qingdao, China V)
SB China V Alumni 2010 IM0990
Renxiang Zheng (Shanghai, China IV) and Sunny Xin (Shanghai, China IV) SB China IV Alumni Shanghai 2010 IM1314
Zhiwen Wang (Beijing, China V), his daughter Yunfan graduates from SBU May 2010
SB China V Alumni IM0773
Jack Chuanjie Song (Jinan, China V) with his Beijing Olympic Torchbearer's Torch
SB China V Alumni 2010 IM0953
transpixel
transpixel Rengang Lu (Nanjing, China V) and Mingyang Wang (Hangzhou, China V) at Sun Yat Sen Memorial, Nanjing
SB China V Alumni 2010 IM1117 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Mingyang Wang (Hangzhou, China V), Rifeng Zhao (Nanjing, China V), Rengang Lu (Nanjing, China V)
SB China V Alumni Nanjing 2010 IM1133 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Haitao Hu (Guangzhou, China V), Yong Gu (Shanghai, China V), Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V), Jie Huang (Shanghai, China V), Yongchung Zhang (Shanghai, China II)
SB China II & V Alumni Shanghai 2010 IM1158 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Yong Gu (with a rare smile!) (Shanghai, China V) and Jie Huang (Shanghai, China V) aka The Shanghai Guys
SB China V Alumni 2010 IM1155 transpixel
transpixel
Rengang Lu (Nanjing, China V) and Mingyang Wang (Hangzhou, China V) at Sun Yat Sen Memorial, Nanjing
SB China V Alumni 2010 IM1117
Mingyang Wang (Hangzhou, China V), Rifeng Zhao (Nanjing, China V), Rengang Lu (Nanjing, China V)
SB China V Alumni Nanjing 2010 IM1133
Haitao Hu (Guangzhou, China V), Yong Gu (Shanghai, China V), Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V), Jie Huang (Shanghai, China V), Yongchung Zhang (Shanghai, China II)
SB China II & V Alumni Shanghai 2010 IM1158
Yong Gu (with a rare smile!) (Shanghai, China V) and Jie Huang (Shanghai, China V) aka The Shanghai Guys
SB China V Alumni 2010 IM1155
transpixel
transpixel Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V) and Henry Haitao Hu (Guangzhou, China V)
SB China V Alumni Shanghai 2010 IM1213 transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Henry Bohua Kou (Kou Fuping, China V), Yunfan Wang (Wang Zhiwen, China V), Ken Diyuan Hu (Hu Haitao, China V) 
12 2010 IM1538JYoung transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Yiyan Zheng (Tiger Li, China V), Yunfan Wang (Wang Zhiwen, China V), Dean Yacov Shamash, Ken Diyuan Hu (Hu Haitao, China V), Joy Shiqi Hu (Liao Jing, China V) 03 2011 IM2110JYoung transpixel
transpixel
Tiger Guiwen Li (Hangzhou, China V) and Henry Haitao Hu (Guangzhou, China V)
SB China V Alumni Shanghai 2010 IM1213
Henry Bohua Kou (Kou Fuping, China V), Yunfan Wang (Wang Zhiwen, China V), Ken Diyuan Hu (Hu Haitao, China V)
12 2010 IM1538JYoung
Yiyan Zheng (Tiger Li, China V), Yunfan Wang (Wang Zhiwen, China V), Dean Yacov Shamash, Ken Diyuan Hu (Hu Haitao, China V), Joy Shiqi Hu (Liao Jing, China V) 03 2011 IM2110JYoung
Powered by Gallery v1.4.4-pl4 RSS